Tuin huren bij Volkstuinvereniging "Ons Domein"

Algemeen

In principe huren alle nieuwe leden om te beginnen één tuin. Een tuin is ongeveer 1 are groot. Wanneer het tuinieren van beide kanten (bestuur/complexbeheerder en nieuw lid) goed bevalt en er geen wachtlijst bestaat, kan een extra tuin worden gehuurd. Nog meer tuinen huren kan ook, maar aan deze tuinen kunnen geen rechten worden ontleend. Zie ook: Huishoudelijk reglement Artikel 2, lid c.

Kosten

De kosten bestaan uit een eenmalige en een jaarlijkse bijdrage.

Eenmalige bijdrage

De eenmalige bijdrage is opgesplitst in twee categorieën:

  1. Administratiekosten
  2. Inschrijfgeld = waarborgsom

ad.1: Administratiekosten

De administratiekosten vervallen aan de vereniging en zijn ter dekking van de kosten die de vereniging maakt om de wijzigingen in de administratie te verwerken en bij te houden. Dit zijn de kosten voor het Huishoudelijk reglement, het inschrijfformulier en het bijhouden van de ledenlijst. De administratiekosten bedragen:

ad.2. Inschrijfgeld = waarborgsom

Het inschrijfgeld, oftewel de waarborgsom, blijft eigendom van het het lid, tenzij bij opzegging van het lidmaatschap blijkt dat de tuin niet is opgeleverd in verzorgde staat. Of dit zo is, wordt beoordeeld door het bestuur in de persoon van de complexbeheerder. Bij onjuiste oplevering vervalt de waarborgsom aan de vereniging. Zij gebruikt de borg om de tuin weer netjes te maken. Is alles wel in orde bevonden? Dan wordt de waarborg aan het begin van het kalenderjaar terug betaald.

jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage is opgesplitst in drie categorieën:

  1. Huur van de tuin
  2. Lidmaatschapsgeld = contributie
  3. Toeslag incasso (indien van toepassing)

ad.1 Huur van de tuin

Dit moet u jaarlijks betalen voor de huur van uw stukje grond

ad. 2. Contributie

Dit is het lidmaatschapsgeld voor de vereniging.

Toeslag incasso

Indien u de vereniging niet gemachtigd heeft de verschuldigde kosten van uw bankrekening te innen, moet u dit bedrag jaarlijks extra betalen.

Overzicht kosten

Omschrijving Per Eenmalig bij inschrijving
(eerste jaar)
Eenmalig bij uitbreiding Jaarlijks met incasso Jaarlijks zonder incasso
Administratiekosten lid € 5,00 € 0,00 0,00 0,00
Waarborgsom tuin € 50,00 € 50,00 0,00 0,00
Contributie lid € 0,00 € 0,00 € 12,50 € 12,50
Huur tuin € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00
Toeslag niet-incasso lid € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00
Totaal n.v.t. € 55,00 € 50,00 € 22,50 € 23,50

Voorbeeld:
Als u zich aanmeldt als lid, direct het eerste jaar begint op 1 tuin en u geeft een machtiging tot incasso af, dan betaalt u:
- Het eerste tuinjaar: 50 + 5 + 12,5 + 10 = € 77,50
- Het tweede en daaropvolgende jaren betaalt u: 12,5 + 10 = € 22,50

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met de complexbeheerder van het complex waar u een tuin wilt huren. Het aanmelden gaat niet via de site. U kunt wel een aanmeldformulier downloaden. Dit is een pdf-bestand. U vindt dit bestand via de de volgende link Aanmeldformulier Vul dit zoveel mogelijk in op de computer. U kunt het vervolgens naar de geëigende complexbeheerder sturen of brengen. Dat kan uiteraard ook via email. De contactgegevens van de complexbeheerders vindt op de pagina: Contact