Skip to content

Eerste klus van het tuinseizoen geklaard!

Het tuinseizoen is begonnen. De eerste klus is geklaard.

De vereniging kon van de gemeente houtsnippers krijgen. Die zijn onlangs gestort.

Het blijkt genoeg om het eerste deel van complex de Weide van houtsnippers op de paden te voorzien.

COmplexbeheerder Jonas had 21 tuinders via de mail benaderd. Een paar tuinders hebben zich afgemeld en 5 tuinders hebben zich aangemeld.

Zij hebben afgelopen donderdag de klus geklaard.

Zie hier het harde werken en het mooie resultaat! Bedankt voor de inzet!

Ga door met lezen van "Eerste klus van het tuinseizoen geklaard!"

Een andere factuur in 2024

Stapel geldBinnenkort ontvangt u de factuur voor het groeiseizoen 2024.  Deze wijkt af van wat u gewend bent. Daarom krijgt u voorafgaand aan de factuur een toelichting per mail of een een toelichting op papier bij de factuur als wij uw mailadres niet hebben.

De tuinders die starten met tuinieren in 2024 krijgen geen toelichting. Zij krijgen direct de actuele tarieven in rekening gebracht. Voor hen verandert er dus niets.

Ga door met lezen van "Een andere factuur in 2024"

Vrijwilligerswerk Meander

Als Volkstuinvereniging zijn we benaderd door de onderbouwcoördinator van praktijkonderwijs in Hoogeveen locatie Wolfsbos.

Ze hebben bij de Meander een kleine moestuin, een kas en een boomgaard die onderhouden moet worden en waar kinderen tussen de 12 en 15 jaar met hulp leren tuinieren.

Het vak groen wordt door een docent gegeven, maar de kennis over de praktijk is minder aanwezig. En juist de kinderen houden van leren door doen.

Er is behoefte aan een of twee vrijwilligers die met een klein groepje leerlingen de tuin leert onderhouden; leren de bodem klaarmaken, samen zaaien, verpotten, planten, gras maaien, oogsten etc. Het gaat niet om productie, maar om de jongeren enthousiast te krijgen om eventueel na de praktijkschool een opleiding te gaan doen richting Groen en ze leren wat het hebben van een tuintje betekent als ze op zichzelf gaan wonen.

Er zal een docent bij zijn. Het gaat om een ochtend in de week in overleg.

 

 

Ga door met lezen van "Vrijwilligerswerk Meander "

Aardappelwratziekte en adviezen NVWA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren er twee sprekers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in verband met de aardappelwratziekte Er zijn 400 plantenziektes die meldingsplichtig zijn. De aardappelwratziekte is daar één van. Als een tuinder wratziekte meldt, mag er 20 jaar niet op het perceel geteeld worden. De aardappelwrat ziekte is een bodemgebonden ziekte , veroorzaakt door een schimmel.  De sporen kunnen tot 50 jaar in de grond overleven.

De wratziekte zit op de aardappel zelf, niet in de wortels. Je kunt de aardappels wel eten, na verwijdering van de wratten. 

In maart komt er een uitslag van de biotoets welke fysio de wratziekte  heeft op ‘Ons Domein’. Er komt een publieksfolder vanuit de NVWA, die we op de site zetten als we die ontvangen. In maart/ april komt de NVWA nogmaals bij ‘Ons Domein’. Het is tot nu toe op 1 tuin gevonden, in de aardappel Alouette.

Tips ter voorkoming van verspreiding:

 • vroege aardappels lijken minder gevoelig, omdat ze gerooid worden voor het te nat is.
 • werk hygiënisch, maak gereedschappen goed schoon.
 • bij warmte en vochtige grond meer kans op wratziekte.
 • afval van de aardappels in de grijze restcontainer.
 • voorkom verspreiding door vanuit een tuin met wratziekte met de schoenen mee te voeren naar andere tuinen.
 • koop nieuw pootgrond aan.
 • voorzichtig met compost en mest van dieren die gevoerd zijn met aardappels die mogelijk besmet zijn.
 • aardappelenschillen en tomaten niet op de composthoop of in de groene container als er sprake is van fytoftera, dit geldt ook voor knolvoet etc. Ziekte= in het restafval.

Verslag van de algemene Ledenvergadering van 23 november

Hallo medetuinders,

We kijken als bestuur terug op een geslaagde ledenvergadering.
Er waren van de 254 tuinders 46 tuinders aanwezig. Acht tuinders hadden zich afgemeld.

Er komen wat wijzigingen voor 2024, waarvoor de leden akkoord hebben gegeven:

 • de contibutie gaat naar €15,- per lid en de huur per tuin (are) gaat naar €17,- De jaarlijkse kosten komen zo op €32 euro.
 • de waarborgsom gaat voor alle leden naar €75,-- per are. Voor zittende leden vindt de verhoging plaats in stappen van € 25,-- per jaar. De waarborg is een eenmalig bedrag, dat de tuinder terug krijgt als de tuin netjes wordt opgeleverd bij het opzeggen van de tuin.
 • investeringen voor komend jaar zijn:
  • het plaatsen van informatieborden bij de toegangen tot de complexen,
  • het slaan van een bron en pompen voor complex de Weide,
  • vervanging van de bosmaaier op complex Krakeel
 • voor 2024 wordt het maaien van de paden uitbesteed

Er wordt in 2024 een besluit genomen over hoe de paden netjes kunnen blijven. Dit vraagt eerst overleg met de gemeente.
We gaan vooral communiceren via email, de site en de informatieborden. Let op! U ontvangt uw factuur in 2024 dus per email, tenzij wij geen emailadres van u hebben.
En er komt meer aandacht voor het bestrijden/ omgaan met de veenmol die op complex Krakeel veel last veroorzaakt.
Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk Regelment kunt u vinden via de volgende link: HR

Na de pauze was de presentatie van de NVWA over wat te doen om de aardappelwratziekte die is aangetroffen op een tuin op complex Krakeel. Hierover later meer.

Er is een powerpoint gemaakt van de vergadering. Deze kunt u vinden door te klikken op de volgende link: Powerpoint ALV 2023

De volgende jaarvergadering is op 21 november 2024. Noteer deze avond vast in uw agenda.

 

 

Verslag Kascommissie Jaarvergadering 23 november 2023

Op donderdag 9 november 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit H. Otten en J.A. v.d. Ploeg ten huize van de penningmeester de kascontrole zoals voorgeschreven in artikel 2-48 Burgerlijk Wetboek, uitgevoerd.
Tijdens de controle bleek ons dat de stukken op de juiste wijze duidelijk en overzichtelijk waren gerubriceerd.

Er werden vragen gesteld omtrent de vergoeding van de vrijwilligers. Hierover wordt door het bestuur op de ALV nader in gegaan.

Uit de stukken bleek dat gezien het opruimen van de tuinen als een lid zo ineens verdwijnt de borg niet toereikend is. In het verleden werd geen of een zeer kleine borg vastgesteld bij het huren van een tuin. Gezien het bovenstaande vraagt de commissie zich af of de borgsommen voor alle leden op het zelfde bedrag moeten komen. De borg moet natuurlijk wel kostendekkend zijn.

Er waren geen openstaande facturen.

Gezien de gemaakte kosten van het afgelopen jaar, immers de contributie en huur werd voor het jaar 2023 niet verhoogd, zal er een aanpassing moeten volgen om niet onder de liquiditeitsgrens te komen.

Ook afgelopen jaar moesten weer cursussen worden gegeven want met de bosmaaier even rond gaan is uit den boze. Zij moeten allen gecertificeerd zijn.

De bestuursaansprakelijkheid verzekering ligt bij de gemeente Hoogeveen die deze verzorgd. De overige verzekeringen o.a. milieuaansprakelijkheid  en vereniging  aansprakelijkheid zijn voor rekening van de vereniging.

Ook net als bij particulieren is de verenging belast met de OZB.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Hoogeveen, 20 november 2023

 

J.A. v.d. Ploeg
H. Otten

Informatie van het bestuur

We hebben de laatste bestuursvergadering gehad van dit jaar. De taken zijn verdeeld voor de Algemene Ledenvergadering. U komt toch ook?

Voor complex Krakeel zijn er nu 10 vrije tuinen. Voor complex De Weide is door het vrijkomen van tuinen de wachtlijst afgenomen naar 12 wachtenden. 

Bij het omspitten van een vrijgekomen tuin op complex Krakeel zijn meer dan 70 veenmollen aangetroffen. Dit vraagt in 2024 echt aandacht. 

Ook willen we in 2024 graag de informatievoorziening naar de tuinders verbeteren via de site.

En de toegang tot de tuincomplexen van informatieborden voorzien. Dit vraagt een investering en waarschijnlijk helpende handen. 

Tevens hebben de paden aandacht nodig. Er zijn verschillende ideeën over en er moet een besluit genomen worden. Het is aan de tuinders om de paden te onderhouden, maar dat wordt wisselend gedaan, waardoor er extra werk is voor de complexbeheerders. Dit moet anders.

We werken als vereniging samen verschillende ketenpartners zoals met de Gemeente, het Waterschap, Drents Landschap en IVN. Zo wordt er in 2024 gezamenlijk met de gemeente en het Waterschap een actieplan gemaakt voor de reuzen berenklauw.

Tot bij de ALV, 23 november om 19.30 uur in de Vredehorst.

 

Milieudelict voorkomen

Talud van het Waterschap

Wij hebben van het Waterschap een aantal keren de opmerking gekregen, blijvend aandacht te besteden aan het talud van de waterlossing. Bij het maaien komt men stenen, hout of ander afval tegen. Ook is op een deel met gif gespoten. Het is nu bij een waarschuwing gebleven. Het Waterschap heeft ons erop gewezen dat dit een milieudelict is en dat hier een hoge boete op kan volgen. Dit is een boete van 3000 à 4000 euro. Als dit zich voordoet, is dit voor rekening van de tuinder. Let daarom op bij het gebruik van een bestrijdingsmiddel of het gebruikt mag worden. Zo kan dit voorkomen worden.

Kascontrole

KasVandaag 9 november, hebben de heren van der Ploeg en Otten de kascontrole gedaan.

Er zijn kritische vragen gesteld over reserve in liquiditeiten
die wordt aangehouden en de voorgestelde verhoging van de huur en contributie.

Ze toonden begrip voor de verhogingen. Ook stipten zij verhoging van de waarborgsommen voor alle tuinders aan.

Op de aanstaande Algemene LedenVergadering zullen zij gedetailleerd verslag doen.

 

Algemene ledenvergadering

Binnenkort ontvangen alle leden van onze vereniging weer een uitnodiging in de bus voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

op:           donderdagavond 23 november a.s.
in:            de Vredehorst
                Zuidwoldigerweg 32
                Hoogeveen
Aanvang: 19:30 uur (Let op!)

Alle informatie over de vergadering vindt u door te klikken op de volgende link: ALV 2023

Belangrijk! Een spreker van de NVWA zal ons komen voorlichten over het voorkomen van verspreiding van ziekten en plagen met speciale aandacht voor de wratziekte die onlangs is aangetroffen op ons Complex Krakeel.

 

ecologische moestuincursus voor beginners

Wil je meer weten over hoe eigen groente verbouwen op een ecologische manier? Wil je liever niet spitten, niet te veel onkruid wieden, maar wel optimaal genieten van je werk? In deze cursus zullen we samen bekijken hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen zonder dat dat ten koste gaat van de natuur of van je oogst.
De cursus bestaat uit vier lessen van 19.00 – 21.30 uur op de woensdagavond.
Het eerste deel van de cursus vindt plaats op 8 en 15 november, het tweede deel op 21 en 28 februari.

 

Ga door met lezen van "ecologische moestuincursus voor beginners"

Kandidaat stellen bestuur

Bestuurhamer

Beste medetuinders,

23 november om 19.30 uur is weer de jaarlijkse Ledenvergadering.

Als u zichzelf of iemand anders kandidaat wilt stellen, dient u uiterlijk 22 november 2023 een lijst met 5 namen van leden met hun handtekeningen in te leveren bij de secretaris.

Dit kan via deze link: contact.

Hopelijk tot 23 november in de Vredehorst.