Skip to content

Factuur en incasso 2022

De factuur voor het groeiseizoen 2022 is verzonden.

Automatische incasso
De tuinders die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso moeten de factuur niet betalen. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch geïnd van hun bankrekening op 22 febrari  aanstaande.

Gewone factuur
De tuinders die géén toestemning hebben gegeven voor automatische incasso. moeten de factuur wél zelf betalen. Het bankrekeningnummer waarnaar het geld toe moet, staat op de factuur. Het geld moet vóór 1 april binnen zijn.

Vragen
Neem bij vragen contact op met mij, via penningmeester@vtvonsdomein.nl

 

Dirk Ruijne

Pennigmeester 'Ons Domein'

 

Verslag van de kascommissie


In het boekjaar 2021 bestond de kascommissie uit de volgende leden:

de heren H.Luchies en J.C. de Vries (aftredend)

De penningmeester heeft alle ter zake doende stukken op voorhand aangeleverd en de administratieve ontwikkelingen weergegeven. De baten en lasten zijn gecontroleerd alsmede de banksaldi van de ING rekeningen zijn ons inzichtelijk gemaakt op het beeldscherm.

Alles opmakend zijn wij tot de conclusie gekomen dat het jaarverslag een vertrouwd beeld geeft van een gezonde vereniging met een grote reserve.

 

J.C. de Vries

Riolering kapot

Vorige bleek de wc verstopt. Daarom is direct Klaas van Dalen gebeld om de boel te ontstoppen. Dezelfde middag reed Klaas voor met zijn spuit. Maar de verstoppng bleek hardnekkig. Klaas adviseerde om een paar putten aan te leggen, zodat hij beter de verstopping kon bereiken. De buis werd bij de ingang rap opgespoord, maar halverwege de parkeerplaats bleek een groter probleem. Jan peilde de buis uit met een wichelroede, waarop wij ons met schop en ijzeren staaf een gat groeven door 60 cm puin. Geen buis..... Dus gat weer dicht. Maar goed er was een plek voor een put. Woensdag, Klaas er weer bij. Maar de spuit kwam er weer niet door. De buis is kapot concludeerde Klaas. Wat nu? Laten we de gemeente bellen. Per slot van rekening huren wij van hen. Gemeente gebeld.

 

Er moesten wat voorbereidingen worden getroffen, maar vandaag stond de Gemeente Hoogeveen er met twee bussen met geavanceerd materiaal. Geweldig! Hun spuit ging in het riool en er kwamen wat doekjes naar boven. Maar hij stroomde nog niet echt. Ook de spuit van de gemeente bleef steken. Een camera aan een lange kabel werd in de pijp geleid en daar kwam het euvel naar voren. Het riool was kapot.

 

Maar waar? Wat bleek? De camera had een zender. Met een ontvanger ging een gemeentwerker over de grond en in een ogenblik werd de plek uitgepeild en met wat verf gemarkeerd. Veel precieser dan de wichelroede, alhoewel die, zoals later bleek, er verdomd dicht bij had gezeten

Wil je die buis opgraven? Dat is geen doen! Bel iemand met een graafmachine. De mannen van de gemeente weten duidelijk niet hoe volkstuinders zijn.
Graafwerk voor Jan en Dirk. Allerlei puin kwam boven. Zelfs een trottoirband, die met zijn punt op de rioolbuis bleek te drukken. De vermoedelijke oorzaak van het lek.

Ruim een uur later lag de buis bloot. Morgen zet Jan er een nieuw stuk buis tussen en kunt u weer probleemloos de pot op.

 

 

 

 

 

 

 

Factuur 2021

De factuur voor dit seizoen zal deze week worden rond gebracht.

Incasso

De meeste tuinders hebben ons gerechtigd tot het doen van automatische incasso. Zij ontvangen de factuur als kennisgeving. Dit staat ook op de factuur vermeld. De incasso zal plaatsvinden op 24 februari.

Geen incasso

Degenen die ons niet gemachtigd hebben tot automatische incasso moeten uiteraard wel betalen. Alle nodige informatie staat op de factuur.

Nieuwjaarswens

 

Wij wensen u voor 2021

 

 

 

een mooi

 

 

 

 

en groeizaam voorjaar

 

 

 

 

een prima oogst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en een zachte winter toe

Bestellen pootaardappelen 2021

Beste tuinders,

Het is ook dit jaar weer mogelijk om phytopthora resistente pootaardappelen te bestellen via Roelof Hoveling of Cees Vos. Omdat we dit jaar geen ALV konden houden vanwege de corona maatregelen, gaat het bestellen iets anders dan andere jaren.

Het bestellen gaat via een bestelformulier. Dat gaat op twee manieren:

1. U haalt een bestelformulier op
Dat kan op het volgende adres:

Roelof Hoveling
Bentinckslaan 55
7907 GB Hoogeveen

U kunt het daar natuurlijk ook direct invullen en inleveren.

2. U download het bestelformulier van de site

Download het bestelformulier en print het  daarna uit. Breng het ingevulde en ondertekende formulier vervolgens naar één van de op het formulier aangegeven adressen.
U kunt het bestelformulier downloaden door te klikken op de volgende link:

https://www.vtvonsdomein.nl/Inkoop/Bestel_pa_2021.pdf

Het bestelformulier moet vóór 1 februari 2021 zijn ingeleverd.

 

Onbedoeld gebruik van verenigingsspullen

Steeds vaker constateren wij dat er een motorpomp op de handzwengelpomp wordt gemonteerd om water op te pompen. Hiervoor zijn de pompen niet bedoeld.

Vorig jaar hebben we op het complex Krakeel meerdere klachten ontvangen over het droogstaan van de pompen. Wees solidair met de tuinders die geen motorpomp hebben en pomp zelf ook met de hand, dan wordt het water eerlijk verdeeld over ons allemaal.

Verder kunnen het de pompen onnodig beschadigd raken. Het is niet eerlijk, dat alle tuinders gezamenlijk moeten opdraaien voor extra reparatiekosten door oneigenlijk gebruik.

Overigens geldt dit voor alle verengingsspullen. U bent vrij om ze te gebruiken, maar wel alleen waarvoor ze bedoeld zijn. U mag ook niets aanpassen aan de materialen.

Neem bij twijfel contact op met uw complexbeheerder. Hij is verantwoordelijk en beslist.

Namens het bestuur,

 

Cees Vos

Voorzitter Ons Domein

 

 

 

Diefstal op Complex Krakeel

Beste tuinders van complex Krakeel,

Op 18/19 april zijn er weer inbraken en vernielingen geweest. Er waren schuren geopend en sommige waren open gebroken. Echt vervelend, daarom zo gauw u iets vermoedt, geef dat aan de complex bestuurders door. Zij kunnen dan aktie ondernemen.
 

Hopelijk komt er dan een einde aan de inbraken en vernielingen .
 

De voorzitter Cees Vos

Containers

Zoals u weet zijn we een tijd geleden meermalen geplaaContainer Krakeelgd door diefstal. Het slot op de houten schuur bleek nauwelijks preventief. En zelfs de zware ketting met betonblokken kon niet verhinderen dat onze maaimachine werd gestolen. Ook de bosmaaier was weg.

Er bleken zwaardere middelen nodig om onze waardevolle spullen veilig op te slaan op het complex. Een houten schuur voldoet niet meer aan de eisen des tijds. En die oplossing is er nu. Wij hebben containers gekocht. 2 staan er op Complex de Weide en er is er 1 geplaatst op Krakeel.

De containers zijn voorzien van degelijke sloten wat bij de houten schuren niet mogelijk was. Ze zijn onbrandbaar. Even netjes in de verf  en ze gaan jaren mee.

 

Factuur seizoen 2020

De factuur voor het groeiseizoen 2020 zal de komende tijd worden verspreid.

Ook als u een machtiging heeft gegeven tot automatische incasso, krijgt u een factuur. Het bedrag van deze factuur wordt automatisch geïnd dus u hoeft bij automatische incasso zelf geen actie te ondernemen. Bij een gewone factuur uiteraard wel. Alles staat duidelijk op de factuur vermeld.

De automatische incasso zal op 23 februari a.s. worden geïnd. Zorg dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt staan.

Vorig jaar kregen we het nog niet voor elkaar, maar dit jaar is het dan toch gelukt om facturen te versturen per mail vauit het boekhoudprogramma. Ontvangt u liever de factuur per mail dan op papier, stuur dan een mail naar penningmeester@vtvonsdomein.nl Vermeld in de mail ook even uw naam en adres en eventueel tuinnummer. Wij worden blij als u kiest voor email. Het spaart papier, schoenzolen en tijd.

De kwaliteit van het printwerk van de factuur was dit jaar niet optimaal. Onze excuses daarvoor. Echter, de boodschap was duidelijk genoeg en daarom hebben we besloten geen nieuwe facturen uit te draaien.

 

Bestuursvergadering 16 januari 2020

AGENDA

1. Opening/ welkom.

2. Vaststellen agenda.

3. Notulen van de vergadering 3 oktober 2019

4. Ingekomen en verzonden stukken

5. Website

6. Algemene Ledenvergadering 21 november 2019
- Besluitenlijst
- Afsprakenlijst

7. Tuinen De Weide

8. Tuinen Krakeel

9. Rondvraag

10. Sluiting.

Als u iets in wilt brengen op de bestuursvergadering, laat dit dan weten aan de secretaris. Mail: secretaris@vtvonsdomein.nl. Dien het onderwerp met omschrijving uiterlijk in op 12 januari 2020.